رهبری یک موقعیت نیست یک فرآیند است

رهبری یک سفر طولانی و هدف از این سفر ایجاد تغییر و رشد است . این سفر ۵ مرحله دارد.

فرآیند نفوذ در دیگران و برانگیختن آنها برای همکاری با یکدیگر در جهت تحقق هدف های گروهی را «رهبری» می گویند. یا می توان گفت: رهبری استفاده از فرآیند ارتباطات در موقعیتی خاص برای اعمال نفوذ در میان افراد و جهت دادن آنها به سوی مقاصدی مشخص است. و یا رهبری فرآیند نفوذ در دیگران است به طوری که آنها با اشتیاق و جدیت در دستیابی به اهداف سازمانی تلاش نمایند.

«رهبری» را اصولاً «هنر نفوذ در دیگران» می دانند. بدین معنی که پیروان به دلخواه نه از روی اجبار ، از رهبر اطاعت می کنند. بنابراین، منظور از رهبری به طور عام، تأثیر گذاری بر افراد و انگیزش آنان به طوری است که از روی میل، علاقه و با اشتیاق برای دستیابی به هدف های گروهی تلاش کنند.

رهبری

5 مرحله (تراز) رهبری

۱- موقعیت و جایگاه (حقوق)

افراد از شما پیروی می کند چون چاره ای جز این ندارند

۲- توافق (روابط)

افراد از شما پیروی می کنند زیر خودشان این را می خواهند

۳- تولید (نتایج)

افراد به دلیل کارهایی که برای سازمان انجام داده اید از شما پیروی می کند.

۴- رشد و پرورش دیگران (تکثیر)

افراد به دلیل کارهایی که در حقشان انجام داده اید از شما پیروی می کند

۵- قله (احترام)

افراد به دلیل شخصیت شما و رفتارهایتان از شما پیروی می کند